آموزگاران

هماهنگي آموزگاران دوره ابتدايي در امر آموزش

نمونه سوال علوم تجربي پايه ي پنجم ارديبهشت 87

                        بسمه تعالي                                                                                                      تاريخ:

نام ونام خانوادگي :                                     آزمون علوم تجربي پايه ي پنجم                                                      بارم

شماره:                                                    دبيرخانه علوم تجربي شهرستان نهاوند  87-86

 


(( الف ))شاگردان عزيز: از بين گزينه ها  پاسخ صحيح را مشخص نماييد .                                                                               

1- ربايش مولكولي در كدام يك از مواد زير بيشتر است ؟                                                                                                5/.

1- گاز كربنيك                  2- نمك                   3- آب                        4- اكسي‍ژن

2- نور خورشيد را با كدام وسيله ي مي توان تجزيه كرد ؟                                                                                       5/.

1 منشور                           2- آينه                      3- تلسكوپ                 4- 1و2 صحيح است.

3-  زنجيره ي غذايي در كدام مورد درست نيست ؟                                                                                               5/.

1- گياه             ملخ            قورباغه            جغد                       2- گياه          گوزن           ببر   

3- انسان             مرغ              گياه                                            4- گياه             مرغ          گوسفند  

4- آتشفشان در كدام لايه ي زمين تشكيل مي شود.                                                                                             5/.

1- پوسته                        2- گوشته                 3- هسته ي بيروني                 4 هسته ي دروني

5- در داخل پرده ي دروني چشم ................ وجود دارد كه در مقابل نور حساس هستند .                                            5/.

1- رگ هاي خوني           2- سلول هاي حسي           3- سلول هاي عصبي ويژه         4- رشته هاي عصب

6- نوع رشته هاي عصبي ،كدام اندام بيشتر از بقيه است ؟                                                                                  5/.

1- چشم                       2- پوست                              3- گوش              4- زبان 

(( ب )) دانش آموزان عزيز:  جمله هاي  زير را با كلمات مناسب كامل كنيد.

1- به موادي كه از بيش از يك نوع ................... ساخته شده اند ، تركيب مي گويند .                                                5/. 

2-  زمين شناسان مي گويند ، در ابتدا روي كره زمين فقط يك خشكي و يك .................... ....... وجود داشت.        5/.

3- زمين لرزه در .......................... خرابي بيشتري به بار مي آورد .                                                                       5/.

4-  اولين آنتي بيوتيك به وسيله ي فلمينگ به نام .......................... كشف شد .                                                  5/.

5-  هر چيزي كه صدا ايجاد كند ، باعث .................... هوا مي شود .                                                                     5/.

6- به مجموع افراديك نوع از جانداران كه در جاي خاصي زندگي مي كنند ........................ مي گويند .                   5/.

((ج)) فرزند خوبم : به سوال هاي زير پاسخ كوتاه بده

1- از تركيب آهن و اكسيژن محلول در آب بوجود مي آيد . (                                       )                                                  5/.

2- بر اثر خرد شدن سنگ ها طي ساليان طولاني حاصل مي شود (                                   )                                        5/.

3- دستگاهي كه ناراحتي هاي شنوايي را تشخيص مي دهد    (                                        )                                      5/.

4- عيب هاي چشم را با استفاده از آن بر طرف مي كنيم .   (                                         )

5- جانور مهره داري كه حس بويايي و شنوايي قوي دارد . (                                        )

6- وظيفه ي دريافت پيام  هاوانتقال آنها را به مخ از همه ي اندام هاي حسي بر عهده دارد . (                        )

 

 ((  د  )) سوا ل هاي زير را با دقت بخوانيد ، وپاسخ كامل دهيد .

1- چرا جاده هاي كوهستاني را به صورت مارپيج مي سازند ؟ واين كار با كدام قسمت درس علوم پنجم ارتباط دارد ؟

2-  تفاوت بين عدسي و منشور را بنويسيد .

 

3- اگر صفحه ي كاغذي را در كانون عدسي قرار دهيم چه مي شود ؟ چرا ؟

 

4- چرا بعضي از ماموران نظافت پارك ها در فصل پاييز گودالي حفر مي كنند و برگهاي ريخته شده از درختان را در آن مي ريزند، و روي آنها را با خاك مي پوشانند ؟

5- دو نمونه مهم  از دلايل فرسايش خاك را بنويسيد .

 

6-دو نمونه از باكتري هاي كه انسان از آنها استفاده مي كند را بنويسيد .   

7- كپك چيست و جه تاثيري بر مواد غذايي مي گذارد ؟

 

8- ميكروب نام عمومي چه موجوداتي مي باشد ، آنها  را بنويسيد .

9- چگونگي عمل چشايي را بنويسيد . و توضيح دهيد چه وقت ما مي توانيم مزه ي چيزي را حس كنيم ؟

 

10- به نظر شما چرا خداوند انسان را طوري آفريده است كه به احساس درد عادت نكند ؟

 

11- شما براي جلو گيري از آلوده شدن محيط زيست خود چه پيشنهاد ي داريد ؟ ( دو مورد )

 

12- عوامل كم كننده و زياد كننده ي جمعيت را بنويسيد . و توضيح دهيد چرا جمعيت گياهان و جانوران معمولا ثابت است ؟

 

13- از عوامل آلوده كننده ي آبها دومورد را بنويسيد .

 

                                                                                 دبيرخانه ي علوم تجربي شهرستان نهاوندارديبهشت 87

5/.

5/.

5/.

 

 

 

 

1

 

5/.

 

5/.

 

 

1

 

1

 

5/.

75/.

 

75/.

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 19:51  توسط علي علي بخشي  |